Skip to main content

Posts

Featured

Bann reflexion lor nou lekor, lekor bann fam !

Bann reflexion lor nou lekor, lekor bann fam !  Inn gagn anviron de-mwa, enn lartik inn paret lor Forum zournal Le Mauricien ki koz lor Inegalite zom-fam dan langaz, piblisite ek media. Sa lartik-la, ki enn etid ki bann zanfan ek profeser liniversite Moris inn fer, koz lor plisir aspe kot langaz, piblisite ek media montre bann mo konekte ek fam dan enn fason negatif. Dr. Yannick Bosquet dir, par exanp, ki ena bann mo ki pena okenn sans si nou ranplas mo “fam” par “zom” kouma “nwar fam-nwar zom”. Enn lartik ki monn trouv mari interesan(mo pou met link lartik-la anba).  Konsernan sa mem lartik-la, enn kamarad inn fer enn reflexion interesan. Li dir mwa ki dan nou langaz kreol Morisien, pena enn mo ‘prop’ pou dekrir sex enn madam. Nou dir sousout ou liki me li ena enn sans pezoratif. Enn mama pa pou servi sa mo-la pou explik so tifi so bann parti prive. Dan langaz angle ou bien franse, ena mo “vagina/vagin” ou “vulva/vulve” ki dekrir sex enn fam me dan langaz kreol pena enn

Latest Posts